Organizator:

Plan działania w zakresie energii słonecznej w Europie do 2030 r.

Podziel się

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia "Energising Europe with Solar Heat" – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu  przyspieszenie  wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Po opublikowaniu przez Komisję Europejską planu REPowerEU i strategii UE w zakresie energii słonecznej, sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną przedstawia uzupełniający plan działania dotyczący energii słonecznej dla Europy, podkreślając wkład, jaki sektor ten może wnieść w dekarbonizowanie i decentralizację sektora energetycznego do 2030 r.

Mapa drogowa została oficjalnie uruchomiona  w zeszłym tygodniu, 20 czerwca, podczas wydarzenia "Dekarbonizacja ciepła: strategiczny imperatyw dla UE", które odbyło się w Brukseli i zgromadziło decydentów, przedstawicieli sektora energii słonecznej i innych gałęzi przemysłu. Wydarzenie dotyczyło znaczenia dekarbonizacji ciepła w reakcji UE na kryzys klimatyczny i kryzys bezpieczeństwa energetycznego oraz roli ciepła słonecznego w przyspieszonej transformacji energetyki.

Oczekuje się, że do 2030 r. ciepło słoneczne osiągnie 140 GWt zainstalowanej mocy, umożliwiając ponad 250 000 zielonych miejsc pracy, zastępując stopniowo do 12,1 mld m³ importowanego gazu i zapewniając 33 Mt rocznych oszczędności emisji CO2. Ponadto, przy odpowiednim wsparciu politycznym i finansowym, sektor może osiągnąć 500 GWt do 2035 r. i nadal rosnąć do 2000 GWt do 2050 r.

"Europa nie stoi teraz przed kryzysem gazowym, lecz kryzysem ogrzewnictwa. Ciepło stanowi połowę energii zużywanej w Europie, a ciepło pochodzące z energii słonecznej ma do odegrania kluczową rolę w odpowiedzi na ten kryzys i transformację energetyczną, jako czyste, konkurencyjne i niezawodne źródło ciepła dla europejskich domów i przemysłu" - powiedział Pedro Dias, Sekretarz Generalny Solar Heat Europe, podczas prezentacji mapy drogowej 20 czerwca.

Wykorzystanie ciepła słonecznego stale rośnie w Europie od trzech dekad. Technologia ta ma kilka zalet w porównaniu z innymi technologiami odnawialnymi, takimi jak niższe koszty, lepszy ślad środowiskowy i możliwość recyklingu, oraz łatwość integracji z innymi wykorzystywanymi źródłami ciepła, takimi jak kotły czy pompy ciepła w instalacjach hybrydowych. Ciepło pozyskiwane z energii słonecznej wyróżnia się tym, że wnosi istotny wkład w gospodarkę Europy i strategiczną autonomię. Jest to europejska technologia solarna, której producenci są rozsiani po całym kontynencie, dostarczając ponad 90% systemów zainstalowanych w Europie. Ponadto sektor ten pozytywnie wpływa na europejski bilans handlowy, a kraje takie jak Austria i Grecja eksportują ponad połowę swojej produkcji energii słonecznej. Ważną pozycje w Europie maja także polscy producenci kolektorów słonecznych

"Potencjał sektora ciepła odnawialnego, a w szczególności ciepła słonecznego, został niedoszacowany. Bezpośrednie odnawialne rozwiązania cieplne, takie jak ciepło słoneczne, przynoszą ogromne korzyści odporności, bezpieczeństwu i konkurencyjności europejskiego sektora energetycznego. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie temu sektorowi takiego samego poziomu wsparcia politycznego i finansowego, jaki został zaoferowany technologiom energii odnawialnej" - powiedział Guglielmo Cioni, wiceprezes Solar Heat Europe.

Mapa drogowa zawiera wezwanie do działania skierowane do decydentów na szczeblu europejskim i krajowym, zapewniając ścieżkę niezbędnych działań w celu maksymalizacji potencjału i wpływu energii słonecznej w Europie. Oprócz wyższych celów i przełomowego mechanizmu ustalania cen emisji dwutlenku węgla, sektor energii słonecznej wymaga konkretnych działań:

  • Po stronie popytu promowanie prywatnych inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, wspieranie konsumentów i przedsiębiorstw pod względem finansowym oraz zachęcanie ich do dokonywania zrównoważonych wyborów dotyczących ich gospodarstw domowych lub zakładów produkcyjnych.
  • Po stronie podaży, rozwój wykwalifikowanej siły roboczej i ukierunkowanie wsparcia UE na zwiększenie obecnych zdolności produkcyjnych energii słonecznej w Europie.

Wydarzenie i uruchomienie mapy drogowej to skoordynowane inicjatywy w kontekście jubileuszu 30- lecia Solar Heat Europe, które stanowi ważny kamień milowy dla całego europejskiego przemysłu energii słonecznej. Aby uczcić ten kamień milowy, stowarzyszenie ma na celu uczczenie przeszłych osiągnięć, ale co ważniejsze, przyjrzenie się przyszłym krokom i temu, w jaki sposób sektor energii słonecznej może odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej, obniżeniu emisji i wreszcie osiągnięciu zera netto w 2050 r.

Przygotowano: SPIUG, 29.06.2022