Organizator:

Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowe przepisy, wymogi obowiązujące od dawna

Podziel się

28 kwietnia wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a wraz z nimi pojawiło się wiele pytań. Wyjaśniamy, co ta zmiana oznacza dla przeciętnego posiadacza mieszkania lub domu jednorodzinnego, a także dla zarządców budynków wielorodzinnych.

Okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji obejmują sprawdzenie ich stanu technicznego, ocenę sprawności tych systemów, doboru wielkości źródła ciepła lub chłodzenia do wymogów grzewczych lub chłodzenia budynków oraz zdolności systemów do optymalizacji działania w typowych warunkach ich użytkowania.

Podobnie jak w przypadku wymogów związanych ze sporządzaniem i przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich rodzajów okresowych kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji obowiązują od wejścia w życie UCHEB, czyli od 9 marca 2015 r. Oznacza to, że w użytkowanych budynkach, w których zainstalowane są systemy techniczne wymienione w art. 23 UCHEB, przedmiotowe kontrole powinny być regularnie realizowane.

Kiedy trzeba przeprowadzić kontrole

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
  • okresowej, co najmniej raz na 5 lat – dla urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Zapewnienie przeprowadzenia odpowiednich rodzajów okresowych kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji i tym samym identyfikacja rodzajów kontroli należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków.

W przypadku systemów ogrzewania o mocy do 20 kW oraz systemów chłodzenia o mocy do 12 kW nie ma obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli systemów grzewczych i chłodniczych.

Obowiązująca ustawa oraz jej nowelizacja definiują także kilka innych sytuacji, w których nie dokonuje się okresowych kontroli, np. w budynkach wyposażonych w systemy automatyki i sterowania, w przypadku systemów technicznych obsługiwanych przez operatora urządzeń lub sieci (podlegających monitorowaniu wyników przez tego operatora), w przypadku systemów technicznych objętych umową o poprawę efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej. Oprócz tego w przypadku, gdy od dotychczasowych kontroli nie wprowadzono zmian w kontrolowanych systemach, zakres kolejnych kontroli jest węższy.

Jakie zmiany od końca kwietnia

Zgodnie z nowelizacją UCHEB dotychczasowe zasady ulegną pewnym modyfikacjom. Najważniejsze z nich:

  • Dla systemów ogrzewania lub połączonych systemów ogrzewania i wentylacji, o mocy cieplnej powyżej 70 kW niewymienionych powyżej (czyli np. pomp ciepła lub systemów ogrzewania elektrycznego) okresowe kontrole stanu technicznego z uwzględnieniem efektywności energetycznej należy przeprowadzić raz na 3 lata.
  • Dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej powyżej 70 kW, okresowe kontrole stanu technicznego z uwzględnieniem efektywności energetycznej należy przeprowadzić raz na 5 lat.
Kto może zrobić przegląd, jakie kary za jego brak

Kontrole mogą przeprowadzać osoby wpisane do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, spełniające wymagania określone w UCHEB. Protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Ich wzory zostały określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Zgodnie z art. 41 pkt 3 UCHEB kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 (unika przeprowadzenia opisanych powyżej okresowych kontroli), podlega karze grzywny. Protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.

Wykaz osób uprawnionych do kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia oraz sporządzania świadectw energetycznych.

Informacje na temat świadectw charakterystyki energetycznej.

źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii