Dołącz do Wystawców Targów INSTALACJE 2024!🔥 Zapytaj o ofertę❗  

Organizator:

Dotacje na magazyn energii w programie Agroenergia

Podziel się

Wiele osób czeka na nowy nabór do programu Mój Prąd, w którym ma pojawić się dotacja do magazynów energii. Warto jednak wiedzieć, że to nie jest jedyny program, który zakłada takie dofinansowanie. Cały czas można się starać o dotację do magazynów energii w programie Agroenergia. GLOBEnergia podpowiada jak to zrobić!

Celem programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agroenergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które  pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej. Budżet całego programu, łącznie z naborem, który odbył się w 2019 r., to 200 mln zł (w tym bezzwrotne formy dofinansowania wynoszą 153,4 mln zł, a zwrotne formy 46,6 mln zł). 

W celu zakwalifikowania do programu należy spełnić kilka warunków związanych bezpośrednio z przedsięwzięciami w zakresie odnawialnych źródeł energii: 

  • nie można rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu – oznacza to, że zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną na projekt i wykonanie instalacji, jak i zakup podzespołów musi odbyć się już po zakwalifikowaniu do dofinansowania. Panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji muszą być nowe, nie starsze niż 24 miesiące;
  • należy użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia – za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym lub pozyskanie protokołu odbioru w przypadku instalacji off-grid, magazynu energii lub pompy ciepła;
  • nie można korzystać jednocześnie z innych dofinansowań – takich jak np. dotacje w ramach programu Mój Prąd, czy programu priorytetowego Czyste Powietrze. Dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulgą termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji. Dopuszczalne jest również połączenie dotacji Agroenergia ze środkami zwrotnymi z WFOŚiGW;
  • wsparcie w ramach Agroenergii mogą otrzymać jedynie ci inwestorzy, którzy dopiero planują montaż nowej instalacji, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejącej. Dodatkowym wymogiem jest to, aby mikroinstalacja objęta programem służyła zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych beneficjenta.

Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha. Osoba fizyczna musi co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzić osobiście gospodarstwo, natomiast osoba prawna musi przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej. Program Agroenergia, nabór 2021 został podzielony na dwie części:

  1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.
  2. Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne i towarzyszące magazyny energii.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po dacie zakończenia inwestycji. W przypadku przedsięwzięć dotyczących zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych data zakończenia realizacji przedsięwzięcia rozumiana jest jako data zawarcia umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym. W przypadku przedsięwzięć dotyczących pomp ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, datą zakończenia realizacji przedsięwzięcia jest data zakończenia robót wskazana w protokole odbioru końcowego realizacji przedsięwzięcia.

Więcej o programie Agroenergia dowiecie się na portalu GLOBEnergia.

źródło: GLOBEnergia